Đang tải...

Risālah-ʼi qabrīyah :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Hippocrates (Tác giả, VerfasserIn)
Ḥunain Ibn-Isḥāq (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Greek
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišor , 1881
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Translated into Arabic by Ḥusayn ibn Isḥāq. - The Arabic translation of Hippocrates (p. 1-10 (second group)) is followed by Jighmīnīs̀ Qānūnchah fī al-ṭibb
Mô tả vật lý:2, 10, 2, 136, [2] p. 26 cm