Đang tải...

Maǧmūʿa-i nūr al-anwār :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aḥmad Ibn-ʿAlī Saʿīd
Tác giả khác: Nasafī, ʿAbdallāh Ibn-Aḥmad an-
Laknawī, Muḥammad ʿAbd-al-Ḥalīm Ibn-Muḥammad Amīnallāḥ al-
Baḥr-al-ʿUlūm, ʿAbd al-ʿAlī Muḥammad Ibn-Niẓām-ad-Dīn Muḥammad
Muḥammad al-Harawī
Lamaʿān al-Ḥaqq, Muḥammad
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1877
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:bi-taṣḥīḥ-i aš-Šaiẖ Muḥammad Lamaʿān al-Ḥaqq al-Laknawī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A comm. on Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafīs̀ treatise on Hanafi law entitled Manār al-anwār, accompanied in the margin by 3 other commentaries, namely: Qamar al-aqmār, by Muḥammad ʿAbd al-Ḥalīm; Tanwīr al-manār, by ʿAbd al-ʿAlī Muḥammad Baḥr al-ʿUlūm; Dāʼir al-uṣūl, by Abū ʿAbd Allāh al-Harawī; the whole edited by Muḥammad Lamaʿān al-Ḥaqq.
Mô tả vật lý:2, 269, [2] p. 36 cm