Đang tải...

Qāʾida yassarnā al-Qurʾān Nūrānī :

Lehrbuch zum Lesen des Koran

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nūrānī, Amīr Ḥasan (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār , 1959
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Amīr Ḥasan Nūrānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Lehrbuch zum Lesen des Koran
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:64 S.