Đang tải...

Risāla-i Qawāʿid-i Fārsī : 1

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abū al-Ḥasan (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lucknow : Newul Kishore Press , 1890
Phiên bản:1. edition
Ghi chú tác giả:muṣannafa-i Ǧanāb Maulānā Abū al-Ḥasan Ṣāḥib
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek