Đang tải...

Time in India : concepts and practices

Contributed papers presented at the annual International Conference of the Orissa Research Programme in Salzau, 2002

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Malinar, Angelika (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Manohar , 2007
Loạt:Studies in Orissan society, culture and history 6
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:ed. by Angelika Malinar
Miêu tả
Tóm tắt:Contributed papers presented at the annual International Conference of the Orissa Research Programme in Salzau, 2002
Contributed papers presented at the annual International Conference of the Orissa Research Programme in Salzau, 2002
Mô tả sách:Includes bibliographical references and index
Mô tả vật lý:VI, 320 S. graph. Darst. 25 cm
số ISBN:8173047138