Đang tải...

Performances of upland paddy varieties in the drought prone affected Western Undulating Zone of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Hossain, M. M.
Prusti, A. M. (Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta : Soc. , 2004
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:M. M. Hossain; A. M. Prusti

Những quyển sách tương tự