Đang tải...

Gadaba : the language and the people

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Subba Rao, Vavilala
Patnaik, D. Radha Krishna
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amaravathi : Papayaradhya Sahiti Kendram , 1992
Ghi chú tác giả:language analysis: Vavilala Subba Rao. Socio economic study: D. Radha Krishna Patnaik
Miêu tả
Mô tả vật lý:IX, 101, 60 S. Ill.