Đang tải...

New locality and host record for Southwellina hispida (Van Cleave, 1925) Witenberg, 1932 (Acanthocephala: Polymorphidae) from Chilka, Orissa, and a new host record for Southwellina sacra n.sp. from Andaman :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bhattacharya, S. B. (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Pandey, Kanti Chandra
Srivastava, C. B.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta : Survey , 2002
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:S. B. Bhattacharya; K. C. Pande; C. B. Srivastava
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Records of the Zoological Survey of India. - 2002.
Mô tả vật lý:Seiten 73-