Đang tải...

On-farm evaluation of promising pigeonpea cultivars for the drought prone uplands of western Orissa :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Behera, U. K. (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Jha, K. P.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cuttack : Central Rice Research Institute , 2005
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:U. K. Behera; K. P. Jha
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Research on Crops. - 2005.
Mô tả vật lý:Seiten 452-