लोड हो रहा है...

On-farm evaluation of promising pigeonpea cultivars for the drought prone uplands of western Orissa :

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Behera, U. K. (लेखक, VerfasserIn)
अन्य लेखक: Jha, K. P.
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:English
प्रकाशित: Cuttack : Central Rice Research Institute , 2005
विषय:
लेखक नोट्स:U. K. Behera; K. P. Jha
विवरण
वस्तु वर्णन:Erschienen in: Research on Crops. - 2005.
भौतिक वर्णन:Seiten 452-