Đang tải...

Patterns of health service utilization and perceptions of needs and services in rural Orissa :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ager, Alastair (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Pepper, Katy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Oxford Univ. Press , 2005
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Alastair Ager; Katy Pepper
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Health Policy and Planning. - 2005.
Mô tả vật lý:Seiten 176-