Đang tải...

Tenancy structure in Orissa :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Swain, Mamata (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Pune : [s.n.] , 1999
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mamata Swain
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Artha vijñāna - Journal of the Gokhale Institute of Politics and Economics. - 1999.
Mô tả vật lý:Seiten 245-