Đang tải...

Power sector reform in Orissa: an ex-post analysis of the causal factors :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rajan, A. Thillai (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science , 2000
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:A. Thillai Rajan

Những quyển sách tương tự