Đang tải...

Revenue Laws and Land Administration in Orissa - A Critique :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathy, Amulya Kumar (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Wiley Eastern Ltd. , 1992
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:A. K. Tripathy
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: The Administrator. - 1992.
Mô tả vật lý:Seiten 115-