Đang tải...

Impact of the Jagannatha Temple on the Socio-Cultural and Political Life of Orissa :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dash, Mahesh Prasad (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Indian Publ.' Distrib. , 2004
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mahesh Prasad Dash
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Religious History of Orissa. - 2004.
Mô tả vật lý:Seiten 184-