Đang tải...

Counting Impoverishment Risks: The Case of Rengali Dam Projects :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ota, A. B. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi [u.a.] : Oxford University Press , 1998
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:A. B. Ota
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Development projects & impoverishment risks. - 1998.