Đang tải...

Rāsa-pañcādhyāyī :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bengali
Được phát hành: [s.l.] : [s.n.] , [circa 1970]
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift. / Ann.: The 5 famous Adhyāyas of the 10 cants of Śrīmadbhāgavata-purāṇa describing the autumnal sports of Kṛṣṇa with Gopīsin Vṛndāvana freely rendered into Bengali language with a not infrequent intermingling or Oriya words ans expressions. / The text must have originated in the Orissan school of Gauḍīya Viṣṇuism and mentions Rādhā as well though she is absent in the Bhāg. Pur. / Copied from a manuscript procured from the Raghavadāsa Maṭha at Puri
Mô tả vật lý:223 Bl.