Đang tải...

Kṛṣṇadānalīlā :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bengali
Được phát hành: [s.l.] : [s.n.] , [circa 1970]
Miêu tả
Mô tả sách:In Oriya-Schrift. / Ann.: A lyrical kāvya in Bengali mixed with Oriya, originated in the Caitanya school of Viṣṇuism in Orissa. The kāvya describes the sports of Kṛṣṇa with Rādhā and Gopis, mostly in the form of dialogues
Mô tả vật lý:57 Bl.