Đang tải...

Zur Entstehung von Herrschaft und Staat : das Beispiel des indischen Regionalreiches von Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Biller, Jürgen (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Freiburg (Breisgau) : Hochschulverlag , 1986
Loạt:Hochschulsammlung Philosophie / Sozialwissenschaft 18
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Jürgen Biller
Miêu tả
Mô tả sách:Gedr. nach d. Typoskript d. Autors
Mô tả vật lý:VI, 293 S 21 cm
số ISBN:3810722111