Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 31 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.02s Tinh chỉnh kết quả
1
3
Bằng Nūrānī, Amīr Ḥasan
Được phát hành 1956
Microfilm Sách
5
Bằng Amānat ʿAlī
Được phát hành 1906
Sách
6
Bằng Ārvī, ʿAbd-al-ʿAzīz
Được phát hành 1898
Sách
7
Bằng Lāl, Hīrā
Được phát hành 1897
Sách
8
Bằng Faqīr Dihlavī, Mīr Šams-ad-Dīn
Được phát hành 1887
Sách
9
Được phát hành 1915
Sách
10
Bằng Ǧaʿfar, Muḥammad
Được phát hành 1910
Sách
11
Bằng Lachmī Narāyin
Được phát hành 1882
Sách
12
Bằng Niẓām-ad-Dīn ʿAlīḫān
Được phát hành 1910
Sách
13
Bằng Qatīl, Muḥammad Ḥusain
Được phát hành 1900
Sách
14
15
Bằng Nāgpūrī, Mādhūrām
Được phát hành 1912
Sách
16
Bằng Aḥmad, Maqbūl
Được phát hành 1871
Sách
17
Bằng Ḫalīfa Šāh
Được phát hành 1916
Sách
18
Được phát hành 1909
Sách
19
Bằng Ḥifẓ Allāh
Được phát hành 1913
Sách
20
Bằng Rāy, Nūndah
Được phát hành 1925
Microfilm Sách