Đang tải...

Qad inṭabaʿa bi-ʿawn Allāh al-akbar wa-bi-ḥusn tawfīqihi al-atamm al-awfar al-Nāfiʿ yawm al-maḥshar fī sharḥ Bāb al-ḥādī ʿashar :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Suyūrī, al-Miqdād Ibn-ʿAbdallāh as- (VerfasserIn)
Muḥammad ʿAlī Musavī (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū? : Nawal kišor , 1301 [1884]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:[al-Miqdād ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Suyūrī al-Ḥillī al-Asadī]; wa-ihtamma fī taṣḥīḥihi Muḥammad ʿAlī al-Mūsawī
Provenance:Bodleian Library