Trích dẫn APA

Ǧāmī, N. ʿ. I., & Ǧāmī, N. ʿ. I. (1884). Inshā-yi Jāmī. Kānpūr: Nawal Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad, và Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad Ǧāmī. Inshā-yi Jāmī. Kānpūr: Nawal Kišor, 1884.

Trích dẫn MLA

Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad, và Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad Ǧāmī. Inshā-yi Jāmī. Kānpūr: Nawal Kišor, 1884.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.