Đang tải...

Mağmūʿah-i nādir al-bayān ... aʿnī Majmūʿah-ʼi nukāt-i faqr wa taṣavvuf : mas̲navī, tarjīʿband, munāẓarah-ʼi ḫuršīd va šabnam, qaṣīdah dar madḥ-i ʿAlī murtaz̤á

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: ʿAlāvī, Shāh Maẓhar ʿAlī (VerfasserIn)
Sandīlavī, Munīr al-Dīn Aḥmad (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1881
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:az Mawlavī Sayyid Shāh Maẓhar ʿAlī al-ʿAlavī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:4 poems by Shāh Maẓhar ʿAlī al-ʿAlāvī, followed by ghazals by Munīr al-Dīn Aḥmad Sandīlavī
Mô tả vật lý:74 p. 25 cm.