Đang tải...

al-Muṭawwal :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišaur , 1295 [1878]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A commentary by al-Taftāzānī entitled al-Muṭawwal, on Talkhīṣ al-Miftāḥ by al-Qazwīnī. The latter work is itself an extract from al-Sakkākī's Miftāḥ al-ʿUlūm, pt. 3 (ʿIlm al-maʿānī wa-al-bayān)
Mô tả vật lý:762 [4] p. 26 cm.