Đang tải...

al-Ḥiṣn al-ḥaṣin maʿa šarḥihi al-ʿArabī wa-al-Fārisī al-Ḥirz aṯ-ṯamīn wa-al-Ḥirz al-waṣīn [sic] :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ibn-al-Ǧazarī, Muḥammad Ibn-Muḥammad
Tác giả khác: Qāriʾ al-Harawī, ʿAlī Ibn-Sulṭān Muḥammad al-
Muḥibballāh, Faḫr ad-Dīn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišor , 1877
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:min taʾlīf Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn al-Ǧazarī aš-Šāfiʿī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 481, [2] p. 32 cm