Đang tải...

Ḥāshiyah li-Mīr Zāhid ʿalá Sharḥ al-Mawāqif :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mīr Zāhid, Muḥammad Ibn Muḥammad
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakʹhnaw : Niwal Kishnr , 1293 [1876]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Kostenfrei
Ghi chú tác giả:bi-taṣḥīḥ wa-tanqīḥ Muḥammad Ṣādiq ʿAlī Riḍawī Laknawī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Gloss on al-Jurjānī's commentary on al-Mawāqif of al-Ījī.
Mô tả vật lý:139 p. 33 cm