Đang tải...

Miftāḥ-i khazāʼin-i barakāt-i ghaybīyah ... aʿnī Sharḥ-i awrād-i fatḥīyah :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Ǧaʿfarī, Muḥammad Ǧaʿfar
Wajīhallāh
Hamaḏānī, ʿAli Ibn-Šihāb-ad-Dīn al-Ḥusainī al-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Lakʹhnaw : Nawal Kishawr , 1876
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Kostenfrei
Ghi chú tác giả:az taṣānīf-i Mullā Muḥammad Jaʿfar Ṣāḥib Jaʿfarī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A Persian comm. on ʿAlī Hamadānī's prayer-book, followd by Khulāṣat al-awrād by Vajīh Allāh.
Mô tả vật lý:2, 384, [2] p. 25 cm.