Đang tải...

Pahlād caritra :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gosvāmī, Giridhārīlāla
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1871
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:42 p. ill 25 cm