Đang tải...

Doctor and saint : a passion of West and East ; based on Goethe's Faust I & II and Agha Hasher Kashmiri's Bilwa mangal

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nehru, Shri Shridhar (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lucknow : Newul Kishore Press , 1933
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:arranged by S.S. Nehru
Provenance:British Library / Asia, Pacific & Africa Collections
Miêu tả
Mô tả sách:Cover title
Mô tả vật lý:XXX, 342 S. 18 cm