Đang tải...

Mahilā-manorañjaka-praśnāvalī :

Discussion of issues, customs, and rituals for Hindu women

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chātrā, Hukmadevī
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora Presa , 19XX
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:lekhaka Śrīmatī Hukmadevī Chātrā
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Discussion of issues, customs, and rituals for Hindu women
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi.