Đang tải...

Risāla-i maʿrifat as-sulūk : risāla-i ʿazīz al-wuǧūd kih dar wāšigāfī-i nikāt-i maʿārif-i taṣawwuf wa sulūk bī hamtā wa bī naẓīr ast yaʿnī šarḥ-i iršād-i Ḥaḍrat Amīr al-Muʾminīn Ḥaidar Karrār man ʿaraf nafsah faqad ʿaraf rabbah dāfiʿ-i raib wa šukūk

Treatise on issues of Sufi doctrine and practice by an early sixteenth-century mystic of the Chishtiyya order on the Deccan

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Čištī, Maḥmūd Ḫuš Zabān
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1898
Phiên bản:[2. bār]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Maʿrifat as-sulūk
Ghi chú tác giả:az taṣnīf-i Šāh Šaiḫ Maḥmūd Ḫuš Zabān Čištī
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on issues of Sufi doctrine and practice by an early sixteenth-century mystic of the Chishtiyya order on the Deccan
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch. - "...ba-ʿālī himmatī-i...Munšī Prāg Narāyin Ṣāḥib mālik-i maṭbaʿ..."--colophon.
Mô tả vật lý:104 S.