Đang tải...

Risāla-i mufīd-i ʿāmm dar ʿilm-i taqsīm-i taraka ... musammā ba Risāla-i farāʾiḍ :

A tract on Islamic law of inheritance

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fayyāḍ-ad-Dīn ibn Muʿizz-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1896
Phiên bản:5. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannafa-i Munšī Fayyāḍ-ad-Dīn
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:A tract on Islamic law of inheritance
Mô tả sách:In arab. Schr., pers
Mô tả vật lý:16 S.