Đang tải...

Mujarrabāt-i Bashīr : maʿrūf bah Risālah-i Quvvat-i bāh

Treatise on curing sexual diseases and increasing sexual potency

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gopāmūʾī, Bašīr Aḥmad (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār Press vāris̱-i Naval Kišor , 1954
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ḥakīm Bašīr Aḥmad
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on curing sexual diseases and increasing sexual potency
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:64 S.