Đang tải...

Mabādī al-ḥisāb

Schulbuch über Grundrechenarten

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Bansī Dhar (Thông dịch viên, Übers.)
Laʿl, Mohan (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Hindi
Được phát hành: Ilāhābād : Govarnminṭ Prais , 19XX-
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Mabādī al-ḥisāb
Ghi chú tác giả:Janāb Navāb Lifṭinṭ Panḍit Bansī Dhar ne ba-iʿānat Panḍit Mohan Laʿl ke Ganit Prakāš ke dūsre bhāg se tarjumah kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Schulbuch über Grundrechenarten
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Translated from Hindi