Đang tải...

Tuḥfat-i islām : ḫulāṣa-i ḥālāt-i Ḥaḍrat Šaiḫ Aḫūn Ḫāǧa ʿAbd as-Salām Ṣāḥib Ḥasanī

Biography of the 18th century Sufi Shaikh of multiple lineages, ʿAbd-as-Salām Ṣāḥib Ḥasanī (d. 1757), known as Ḥaḍrat Āḫūn Ṣāḥib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abū-al-Ḥasan Saiyid Muḥammad Ḥasanī al-Qādirī wa al-Čištī
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1915
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Tuḥfat-i islām
Ghi chú tác giả:muʾallafa-i Maulawī Abū al-Ḥasan Saiyid Muḥammad Ṣāḥib Ḥasanī al-Qādirī wa al-Čištī
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek

Những quyển sách tương tự