Đang tải...

Ġāyat aš-šifā :

Treatise on Yunani medicine

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1903
Những chủ đề:
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on Yunani medicine
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. - Author not mentioned.
Mô tả vật lý:92 S.