Đang tải...

Karīm al-luġāt : Fārsī zabān kā mustanadtarīn luġat; maʿ farhang-i muḥāvarāt-i qadīm va jadīd

Wörterbuch Persisch-Urdu

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dihlavī, Karīm-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rām Kumār , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Muʾallif Karīm-ad-Dīn Dihlavī. Murattabah-i Amīr Ḥasan Nūrānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Wörterbuch Persisch-Urdu
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu und pers. - Reprint, originally published in 1856
Mô tả vật lý:228 S.