Đang tải...

Bazm-i Akbarī

Historical novel set during the reign of Akbar, Emperor of Hindustan, 1542-1605

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fahm, Mohan Lāl (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾu : Navalkišor , 19XX-
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mohan Lāl Fahm Lakhnavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Historical novel set during the reign of Akbar, Emperor of Hindustan, 1542-1605
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - "Is meṉ šahanšāh Akbar aur us ke jalīl al-qadr pancazāri ̄manṣabdār Ḥabīb H̲ān̲ ke dilcasp ḥālāt, hākim-i Mālvah Baz Bahādur kī šahzādī Rūbiyah ke ḥusn-i ʿišq kī pur dard dāstān ..."