Đang tải...

Bazm-i Akbarī :

Historical novel set during the reign of Akbar, Emperor of Hindustan, 1542-1605

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fahm, Mohan Lāl (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾu : Navalkišor , 19XX-
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mohan Lāl Fahm Lakhnavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek

Những quyển sách tương tự