Đang tải...

Aṣl al-uṣūl fī abwāb an-naḥw wa al-fuṣūl :

Grammatik der persischen Sprache

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan Ḫān, Muḥammad
Tác giả khác: Raušan Ḫān, Muḥammad ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Muḥammad
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišūr , 1926
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Muḥammad Ḥasan Ḫān
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Grammatik der persischen Sprache
Mô tả sách:In arab. Schr., Persisch.
Mô tả vật lý:70 S.