Đang tải...

Nusẖ ʿaql va šuʿūr

Darstellung von Geographie, Naturwissenschaften

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Niẓām H̱āksār (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: 1914
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Niẓām H̱āksār
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Darstellung von Geographie, Naturwissenschaften
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu und Persisch
Mô tả vật lý:6, 490 S.