Đang tải...

ʿIlāj al-ġurabā : kitāb-i mustat̤āb majmūʿah-i muʿālijāt-i lā-javāb kār-āmad-i at̤t̤ibā ho

Treatise on the cure of diseases and on the benefit of specific diets

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ġulām Imām (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : (Rājah) Rām Kumār Pres vāris̱-i Mat̤baʿ Nāmī Munšī Naval Kišor , [1941]
Phiên bản:[24. bār]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[muṣannif Ḥakīm Ġulām Imām Ṣāḥib marḥūm]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on the cure of diseases and on the benefit of specific diets
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Verfasserangabe auf S. 3. - Auflagebezeichnung und Erscheinungsjahr auf S. 222 genannt. - Titelvariante auf S. 222
Mô tả vật lý:224, 4 S.