Trích dẫn APA

Ǧāmī, N. ʿ. I. (1949). Tuḥfat al-aḥrār-i Ǧāmī. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad. Tuḥfat Al-aḥrār-i Ǧāmī. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1949.

Trích dẫn MLA

Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad. Tuḥfat Al-aḥrār-i Ǧāmī. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1949.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.