Đang tải...

Farhang-i Naṣirīya maʿ ḥall-i maḫzan al-adwīya :

Treatise on Yunani medicine, followed by an Urdu-Arabic glossary of medical terms

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Naṣīr, Muḥammad (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1897
Phiên bản:1. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Farhang-i Naṣirīya maʿ ḥall-i maḫzan al-adwīya
Ghi chú tác giả:az mudawwanāt wa taʾlīfāt-i Ḥakīm Muḥammad Naṣīr
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on Yunani medicine, followed by an Urdu-Arabic glossary of medical terms
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - Glossar in Urdu und Arabisch. - "Nusḫa-i kārāmad-i aṭibbā sūdmand-i ḥukamā ḫazīna-i ṭibbīya ganǧīna-i šināḫt-i amr-i adwīya..."--t.p
Mô tả vật lý:20 S. 27 cm