Đang tải...

Maǧmūʿa-i rasāʾil : Čār bāġ-i bahār ābād-i taṣawwuf wa sulūk yaʿnī maǧmūʿa-i čahār risāla tarjumah-i bīdānat sār naql az sanskrit ba-zabān-i fārsī ba-tarāǧim-i muḫtalif az qudamā-i bāstānī čašanī andūz-i ḥālāt wa ʿirfān-i tauḥīd ramzšinās sawād-i bayāḍ ba-taḥrīr wa tafrīd

4 mystic tracts: Risāla-i šāriq al-maʿrifa, adapted from the Bhagavadgītā and Yogavāsiṣṭha; Risāla-i aṭwār dar ḥall-i asrār; Risāla-i Rāmʹgītā; Masṯnawī-i Rāy Čandarbhān Brahman

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Bīdab
Bašaṭ (Tác giả)
Rāmčandar (Tác giả)
Tác giả khác: Sāʾīṉ, Srī Swāmī (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Sanskrit
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , [1885]
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Maǧmūʿa-i rasāʾil
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:4 mystic tracts: Risāla-i šāriq al-maʿrifa, adapted from the Bhagavadgītā and Yogavāsiṣṭha; Risāla-i aṭwār dar ḥall-i asrār; Risāla-i Rāmʹgītā; Masṯnawī-i Rāy Čandarbhān Brahman
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers
Mô tả vật lý:116, 4 S. 22 cm