Đang tải...

Maqālāt-i ṣūfīya :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Šāh Muḥammad Kāẓim Qalandar (Tác giả)
Šāh Turāb ʿAlī Qalandar (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1893
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Maqālāt-i ṣūfīya
Ghi chú tác giả:ke ibtidā-i taʾlīfiš az muntaḫibāt-i taḏkira-i al-awlīyā wa nafḥāt wa rašḥāt-i Ḥaḍrat Šāh Muḥammad Kāẓim Qalandar ʿAlawī farmūdand wa baʿd-i wafātišān Ḥaḍrat Šāh Turāb ʿAlī Ṣāḥib Kākūrawī ḫalaf-i ān-marḥūm bā tamām rasānīdand
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch
Mô tả vật lý:232 S.