Đang tải...

Umm al-ʿilāj :

A medical treatise dealing mainly with diarrhea and purgatives

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amān Allāh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : Nawal Kišūr , 1893
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i Ḥakīm Amān Allāh
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:A medical treatise dealing mainly with diarrhea and purgatives
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch. - The work is dedicated to Nūr ad-Dīn Muḥammad Jahāngīr Pādišāh Ġāzī and composed in A.H. 1036 [C.E. 1626/1627]
Mô tả vật lý:68 S.