Đang tải...

Faras-nāmah-i Rangīn :

The Horse and its Diseases

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rangīn, Saʿādat Yār Ḫān (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1925
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Faras-nāmah
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i Saʿādat Yār H̱ān Rangīn Dihlavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:The Horse and its Diseases
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - A Treatise, in verse, by Saʿādat Yār H̲ān (Rangīn)
Mô tả vật lý:4, 24 S.