Đang tải...

Abstracts of publications by members of the university :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: University of Lucknow (Tác giả, Verfasser)
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lucknow : Newul Kishore Pr. , 1928-1933
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:The University of Lucknow
Provenance:Universitätsbibliothek Leipzig
Miêu tả
Được phát hành:1.1921/27(1928) - 2.1928/32(1933)[?]